Ráiteas Príobháideachais agus Fianáin

 

Ráiteas Príobháideachais & Fianáin

Déanann an Roinn Coimirce Sóisialaí an láithreán gréasáin seo a chothabháil. Léiríonn an Roinn Coimirce Sóisialaí meas iomlán ar do cheart i leith príobháideachais. Déileálfar le haon sonraí pearsanta a thugann tú ar bhonn deonach de réir na gcaighdeán slándála agus rúndachta is airde, agus cloífidh sí go daingean leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988-2003, an tAcht Leasa Shóisialaigh (Comhdhlúthú) (arna leasú), 2005 agus le treoracha infheidhme an AE.

Úsáidfear aon sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú ar mhaithe leis an gcuspóir a sholáthraíonn tú iad. Coimeádfar na sonraí go slán agus ní roinnfear iad ach le Ranna/Gníomhaireachtaí eile Rialtais, seirbhísigh agus gníomhairí na Roinne i gcomhréir leis an dlí, más gá sin a dhéanamh.

Baineann an ráiteas seo lenár gcleachtais phríobháideachais maidir leis an láithreán gréasáin seo. Mínítear cuid de na téarmaí teicniúla a úsáidtear sa ráiteas seo ag deireadh an leathanaigh seo.


Na hAchtanna um Chosaint Sonraí

Tá na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003 in ainm is príobháideachas daoine a chosaint. Tugann siad éifeacht don Choinbhinsiún um Chosaint Sonraí na Comhairle Eorpaí. Bronntar sna hAchtanna cearta ar dhaoine aonair maidir le príobháideachas a sonraí pearsanta mar aon le freagrachtaí orthu siúd a bhfuil na sonraí pearsanta siúd á gcoimeád agus á bpróiseáil acu.

Tá eolas ar An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) agus na hAchtanna um Chosaint Sonraí is déanaí le fáíl ag http://www.welfare.ie/dataprotection.


Cad iad “sonraí pearsanta”?

Ciallaíonn sonraí pearsanta sonraí a bhaineann le duine atá sainaitheanta nó ar féidir é/í a shainaithint cibé acu ó na sonraí iad féin nó ó na sonraí i gcomhar le faisnéis eile atá faoi sheilbh, nó ar dócha go mbeidh sí faoi sheilbh na Roinne. Cumhdaítear aon fhaisnéis a bhaineann le duine inaitheanta beo. Féadtar na sonraí seo a choimeád ar ríomhairí nó i gcomhaid de láimh.


Rialaitheoir Sonraí

Ciallaíonn “rialaitheoir sonraí” duine a dhéanann sonraí pearsanta a rialú ar ábhair shonraí pearsanta nó a dhéanann sonraí pearsanta a úsáid, cibé acu leis/léi féin nó le daoine eile.

Is é an tArd-Rúnaí an Rialaitheoir Sonraí don Roinn. Is é an limistéar a ainmnítear chun tabhairt faoi fheidhmeanna an Rialaitheora Sonraí sa Roinn

An tAonad um Shlándáil Faisnéis Ghnó (an ASFG)
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Teach Goldsmith
Sráid an Phiarsaigh
Baile Átha Cliath 2.
Uimhreacha Gutháin: 016732773, 016732774, 016732744


Oibleagáidí na Roinne

Is iad oibleagáidí na Roinne faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí:

 • ní mór sonraí a fháil agus a phróiseáil go cóir
 • ní mór do shonraí a bheith cruinn, iomlán agus a choimeád cothrom le dáta, nuair is gá
 • ní mór nach bhfuarthas sonraí ach ar mhaithe le cuspóir sonraithe, sainráite agus dlisteanach amháin nó níos mó
 • ní mór gan próiseáil bhreise a dhéanamh ar shonraí ar bhealach nach bhfuil comhoiriúnach don chuspóir sin
 • ní mór do shonraí a bheith cuí, ábhartha agus nach bhfuil siad iomarcach maidir leis an gcuspóir dá mbailíodh iad nó nach ndéantar breis próiseála orthu
 • ní mór gan sonraí a choimeád níos faide ná mar is gá don chuspóir sin
 • ní mór bearta cuí slándála a bheith i bhfeidhm chun cosc a chur ar rochtain neamhúdaraithe ar, nó athrú neamhúdaraithe a dhéanamh ar, nó nochtadh nó milleadh, na sonraí, go háirithe nuair a bhíonn tarchur sonraí thar líonra, agus i gcoinne gach foirme eile de phróiseáil neamhdhleathach. cloíonn an Roinn leis na bearta fisiciúla agus teicniúla is cuí, ina measc oiliúint agus feasacht foirne, agus déantar athbhreithniú orthu seo go rialta.
 • ní mór na sonraí pearsanta go léir atá á gcoimeád ag an Roinn a chlárú leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí.
 • tá dualgas cúraim orainn i leith na n-ábhar sonraí a bhíonn i gceist, i.e. ní mór dúinn a bheith cúramach gan bheith ina chúis le díobháil nó le suaitheadh i measc aon duine dár gcustaiméirí, mar shampla, mar gheall ar fhaisnéis mhíchruinn a choimeád ar ár gcomhaid, nó sonraí pearsanta a nochtadh do dhuine nach bhfuil i dteideal na sonraí seo a fháil.

Caitheann an Roinn lena cuid oibleagáidí mar ábhar an-tromchúiseach agus glacann sí leis an gcur chuige is treise nuair a bhaineann aon duine dá foireann mí-úsáid as faisnéis chustaiméirí. Caitear le haon sárú ar iontaoibh i dtaca le rúndacht faisnéise mar mhí-iompar tromchúiseach faoin gCód Disciplíneach agus féadfaidh smachtbhannaí, agus dífhostú ar an smachtbhanna is tromchúisí, bheith mar thoradh air seo.


Bailiú agus úsáid faisnéise pearsanta

Ní bhailíonn láithreán gréasáin aon sonraí pearsanta, seachas faisnéis a thugann tú go toiliúil (mar shampla, nuair a bhíonn foirm á comhlánú agat) agus do sheoladh IP. Ní úsáidtear aon fhaisnéis a chuireann tú ar fáil ar an mbealach seo ach le haghaidh na haidhme ar chuir tú ar fáil í. Seo a leanas na cuspóirí a d’fhéadfadh bheith i gceist faoi láthair

 • Logáil isteach shlán chuig MyWelfare
 • Coinne le haghaidh Cárta Seirbhísí Poiblí a dhéanamh
 • Coinne le haghaidh Uimhir PSP a dhéanamh
 • Iarratas Cuardaitheora Poist a chomhlánú agus a sheoladh ar ais
 • An fhaisnéis a sholáthraíonn tú a úsáid mar aon le d’iarratas Cuardaitheora Poist chun cabhrú linn lámh chúnta a thabhairt duit filleadh ar fhostaíocht. Tugaimid ‘Gníomhachtú’ ar an bpróiseas seo.

Nochtadh

Ní roinnfear aon sonraí pearsanta, más gá sin a dhéanamh, ach le Ranna/Gníomhaireachtaí eile Rialtais agus le seirbhísigh agus gníomhairí na Roinne i gcomhréir leis an dlí. Chun teacht ar fhaisnéis ar chomhlachtaí a roinneann an Roinn faisnéis leo, iarrtar ort súil a chaitheamh ar Aguisín 2 den cháipéis Iarratas ar Shonraí Builc ó Thríú Páirtithe – Achoimre ar Threoirlínte (‘Request for Bulk Data from Third Parties – Summary of Guidelines’) ar láithreán gréasáin na Roinne www.welfare.ie


Ceart Rochtana

Faoi Alt 4 de na hAchtanna, tá an ceart ag duine go dtabharfar cóip dá s(h)onraí pearsanta dó/di. Ní mór an t-iarratas ar rochtain ábhair (IRÁ) a bheith i scríbhinn agus é a sheoladh tríd an tseirbhís phoist. Féadfaidh tú iarratas ar rochtain ábhair a dhéanamh trí scríobh chuig an Rannóg Rochtana Sonraí, an Roinn Coimirce Sóisialaí, Lóiste na Sionainne, Cora Droma Rúisc, Contae Liatroma. Ba cheart go mbeadh d’iarratas a shonraí agus ab fhéidir, lena chur ar chumas againn a shainaithint cén áit a gcoimeádtar na sonraí ar leith agus fianaise a chur san áireamh i leith d’aitheantais féin, ar nós fótachóipe de do phas nó fótachóipe de do cheadúnas tiomána. Eiseofar freagra ar d’iarratas ar rochtain a luaithe agus is féidir agus in aon chás, laistigh de tríocha lá.

Leagtar amach in ailt 4 agus 5 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí roinnt bheag cúinsí inar féidir teorainn a chur ar do cheart chun do thaifid phearsanta a fheiceáil. Tá seo riachtanach d’fhonn gur féidir leat cothromaíocht a bhaint amach idir cearta an duine aonair, ar thaobh amháin den phingin, agus roinnt riachtanais thábhachtacha de chuid na sochaí sibhialta, ar an taobh eile den phingin. Mar shampla, cuirtear teorainn ar an gceart rochtana ar shonraí leighis i roinnt cúinsí an-teoranta, sa chás go bhféadfaí difear a dhéanamh do shláinte agus d’fholláine mheabhrach an duine aonair trí rochtain a fháil ar na sonraí. Chomh maith leis sin, bíonn do cheart chun rochtain a fháil ar thorthaí scrúdaithe agus chun faisnéis a fheiceáil a bhaineann le daoine eile teoranta.


Saoráil Faisnéise (SF)

B’fhéidir go mbeifeá in ann faisnéis phearsanta a fháil faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise chomh maith.

Faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, tá an ceart ag gach duine, faoi réir srianta áirithe, chun rochtain a fháil ar fhaisnéis a choimeádann Ranna Rialtais, gníomhaireachtaí agus comhlachtaí eile ainmnithe a bhfuil cistiú Stáit á fháil acu. Ceadaítear sna hAchtanna, chomh maith, go lorgaíonn daoine chun rochtain a fháil ar a sonraí féin atá á gcoimeád ag na comhlachtaí siúd. Ní ghearrtar aon táille ar an tseirbhís seo. Féadfaidh tú iarratas ar Shaoráil Faisnéise a dhéanamh trí scríobh chuig an Rannóg um Shaoráil Faisnéise, an Roinn Coimirce Sóisialaí, Lóiste na Sionainne, Cora Droma Rúisc, Contae Liatroma. Ba cheart go mbeadh d’iarratas a shonraí agus ab fhéidir, lena chur ar chumas againn a shainaithint cén áit a gcoimeádtar na sonraí ar leith.


An Ceart i leith ceartú

Faoi alt 6 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí, tá an ceart ag duine go ndéanfar a s(h)onraí pearsanta a cheartú, má tá siad míchruinn, nó iad a scriosadh, murab ann do chúis dhlisteanach leis na sonraí a choimeád. Déanann an Roinn dícheall lena chinntiú go bhfuil do shonraí pearsanta cruinn agus nach gcoimeádtar iad ach a fhaide agus a theastaíonn siad. Má bhíonn údar agat lena chreidiúint nach bhfuil do shonraí pearsanta atá á gcoimeád ag an Roinn cruinn nó nár cheart iad a choimeád a thuilleadh, féadfaidh tú scríobh chuig an Roinn faoin tsaincheist agus a leagan amach go soiléir cén sonraí pearsanta atá i gceist anuas ar na cúiseanna a cheapann tú go bhfuil siad míchruinn agus/nó cén fáth nár chóir don Roinn iad a choimeád a thuilleadh. Ní ghearrtar aon táille ar an tseirbhís seo. Scríobh chuig Seirbhísí Aitheantais Cliaint, an Roinn Coimirce Sóisialaí, Lóiste na Sionainne, Cora Droma Rúisc, Contae Liatroma.


Buarthaí faoi Chosaint Sonraí

Má bhíonn tú buartha go bhfuair oifigeach rochtain neamhdhleathach ar d’fhaisnéis phearsanta agus/nó go bhféadfadh go ndearnadh do shonraí pearsanta a nochtadh go neamhdhleathach do thríú páirtí, féadfaidh tú gearán foirmiúil scríofa a dhéanamh le:-
An tAonad um Shlándáil Faisnéis Ghnó
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Teach Goldsmith
Sráid an Phiarsaigh
Baile Átha Cliath 2.

Déanfaidh an Roinn an cheist a fhiosrú agus tabharfar fógra duit ar thoradh an fhiosraithe a luaithe agus is féidir.


Cá féidir liom breis faisnéise a fháil faoi mo chuid ceart faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí

Cuireann Láithreán Gréasáin an Choimisinéara Cosanta Sonraí míniú ar fáil ar na cearta agus na freagrachtaí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí www.dataprotection.ie agus, chomh maith leis sin, tá faisnéis ar fáil ó
Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí,
Teach na Canála,
Bóthar an Stáisiúin,
Cúl an tSúdaire,
Contae Laoise.

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí trí ríomhphost a sheoladh chuig info@dataprotection.ie nó trí ghlao ar 1890 252231.


Faisnéis a bhailímid go rialta

Is féidir linn an fhaisnéis seo a leanas a bhailiú ó gach úsáideoir den láithreán:

 • Faisnéis staitistiúil (seoladh IP agus óstainm, leagan an bhrabhsálaí, leathanaigh ar ar tugadh cuairt etc.)
 • Seoladh an láithreáin ghréasáin dheireanaigh ónar bhain tú ár láithreán amach, lena n-áirítear aon téarmaí cuardaigh a úsáideadh
 • Sonraí cláraithe a roinntear le MyGovID (seoladh ríomhphoist, ainm agus uimhir ghuthán póca)
 • Do rogha teanga (an Béarla/an Ghaeilge)
 • Faisnéis eile a sheoltar ar aghaidh i bhfoirmeacha, mar shampla, má sheolann tú ar aghaidh do shonraí pearsanta nuair a bhíonn foirm ar líne á hiarraidh agat nó á seoladh ar aghaidh agat.
 • An dáta agus an t-am a fhaigheann tú rochtain ar ár láithreán.

Fianáin

Is píosaí beaga faisnéise fianáin, a stóráiltear i gcomhaid shimplí téacs, a chuireann láithreán gréasáin ar do ríomhaire. Féadfaidh an láithreán gréasáin roinnt fianán a léamh nuair a thugann tú cuairt ar an láithreán arís. D’fhéadfadh an fhaisnéis a stóráiltear i bhfianán baint le do ghnáthaimh bhrabhsála ar an leathanach gréasáin, nó le huimhir uathúil aitheantais ionas gur féidir leis an láithreán gréasáin ‘cuimhne’ a bheith ort nuair a fhilleann tú air arís. Scriostar fianáin eile nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí agus ní bhaineann siad ach le hoibriú an láithreáin ghréasáin. Go ginearálta, ní chuimsíonn fianáin faisnéis phearsanta ónar féidir leat bheith sainaitheanta, murar thug tú an fhaisnéis sin don láithreán gréasáin.

D’fhéadfadh fianáin a bheith i bhfeidhm i roinnt áiteanna ar an láithreán gréasáin seo:

 • Nuair a thugann tú cuairt i dtosach ar an láithreán gréasáin seo, feicfidh tú teachtaireacht a chuireann ar an eolas thú faoin ráiteas príobháideachais. Má chliceálann tú ar an gcnaipe ‘Folaigh an teachtaireacht seo’, socrófar Fianán a chuireann i dtaifead an gníomh seo.
 • Cruthaíonn Fianáin údaraithe shealadaigh nuair a logálann tú isteach chuig MyWelfare.ie trí MyGovID. Bainfear an fianán seo nuair a chuirtear deireadh leis an seisiún.
 • Cruthaítear Fianán má amharcann tú ar an láithreán trí amharc ‘Codarsnachta’.
 • Cruthaítear Fianáin chun faisnéis a bhailiú a úsáidfear le haghaidh anailísíocht gréasáin. Cabhraíonn siad le staitisticí cruinne a sholáthar do riarthóirí MyWelfare chun seirbhís níos fearr a sholáthar.
 • Cruthaítear Fianán sealadach chun cosc a chur ar ionsaithe mailíseacha (CSRF). Bainfear an fianán seo nuair a chuirtear deireadh leis an seisiún.

Cruthaítear fianán sealadach gach uair a chomhlánaíonn tú iarratas ar sheirbhís ar líne chun feabhas a chur ar d’eispéireas MyWelfare

Ligfidh tromlach na mbrabhsálaithe duit fianáin a mhúchadh nó chun do chuid socruithe a oiriúnú le haghaidh fianán. Chun teacht ar fhaisnéis ar conas seo a dhéanamh, féach ar an roghchlár ‘Cabhair’ ar do bhrabhsálaí. Tabhair faoi deara, le do thoil, má mhúchann tú fianáin, nó má athraíonn tú do chuid socruithe, tharlódh nach n-oibreodh roinnt gnéithe ar MyWelfare.ie i gceart.

Má bhíonn tú buartha faoi conas a phróiseáiltear sonraí pearsanta tríd an láithreán gréasáin seo, iarrtar ort teagmháil a dhéanamh linn tríd an bhfoirm Ceist a Chur

a chomhlánú atá sa limistéar ‘Seirbhísí agus Foirmeacha ar Líne’ ar Welfare.ie.


Naisc

D’fhéadfadh go bhfuil naisc ar an láithreán gréasáin seo le láithreáin eile nach mbaineann leis an Roinn Coimirce Sóisialaí. Níl an Roinn Coimirce Sóisialaí freagrach as na láithreáin seo ná as ráitis phríobháideachais láithreáin ghréasáin eile.


Fógra um Athrú

Tá an ceart ar cosaint ag an Roinn Coimirce Sóisialaí chun an ráiteas seo a leasú ag aon dáta amach anseo agus déanfaidh sí aon athruithe substainteacha a chur in airde anseo.


Gluais na dtéarmaí teicniúla a úsáidtear

Brabhsálaí Gréasáin

Is é brabhsálaí gréasáin an píosa bogearraí a úsáideann tú le leathanaigh ghréasáin a léamh. Is samplaí iad Microsoft Internet Explorer, Chrome, Safari, Mozilla Firefox agus Opera.

Seoladh IP

Sainaithníonn do sheoladh IP do ríomhaire (nó ríomhaire do sholáthraí seirbhíse idirlín) i gcód prótacal idirlín (mar shampla, 123.456.78.90). Tá seoladh uathúil IP ag gach ríomhaire atá ceangailte leis an ngréasán, cé go mb’fhéidir nárbh ionann an seoladh i gcónaí gach uair a dhéantar ceangal.